G7 Coffee Commercial by OU (Marketing project)

G7 Coffee Commercial by OU students. This is a part of a G7 marketing speech. Note: any bad or violent comments will be deleted, this video clip has used the background music from Federers Rolex Commercial at Wimbledon and a part of G7 coffee commercial by Trung Nguyen. . Quảng cáo cà phê G7 của SV đại học mở. Đây là một phần trong bài thuyết trình về G7 tại lớp. Lưu ý: mọi bình luận công kích, bạo lực sẽ bị xóa. Clip có sử dụng nhạc của quảng cáo đồng hồ Rolex của Federer tại Wimbledon, một phần quảng cáo G7 của Trung Nguyên. All rights reserved.

Share Coffee

One Response to “G7 Coffee Commercial by OU (Marketing project)”

Leave a Reply

  • (will not be published)