Khát vọng Đại Việt

15 năm không ngừng bước của Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên. Những thăng trầm, những sáng kiến tất cả vì cộng đồng chung.

Share Coffee

Leave a Reply

  • (will not be published)